NIEUWS IN DETAIL

Transitieplan werkgever

Omdat het pensioenstelsel wijzigt wordt het opstellen van een pensioen transitieplan verplicht voor iedere werkgever.

Geplaatst op: 07-07-2021

Alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Behalve bestaande premieovereenkomsten die reeds aan de toekomstige wettelijke eisen voldoen.

Inhoud transitieplan

Het pensioen-transitieplan bevat minimaal de volgende onderwerpen:

  • Voor welke regeling is er gekozen?
  • Bij bedrijfstakpensioenfondsen: hoe om te gaan met bestaande aanspraken en rechten. Wel of niet invaren? En welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?   
  • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt? Het gaat hierbij om alle pensioensoorten; het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
  • Er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie.  
  • Er is een financieringsplan voor de compensatie vereist. Uitgangspunt is een kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers.
  • Bij bedrijfstakpensioenfondsen voor zover van toepassing, de gemaakte afspraken en initiële vulling van de solidariteitsreserve.   
Wie zijn betrokken bij het transitieplan?

Zoals eerder gezegd, iedere werkgever moet het transitieplan opstellen.

Het plan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Over alle wijzigingen moet de werkgever overeenstemming met de werknemers bereiken.

Het transitieplan moet opgesteld zijn vóór 1 januari 2025!

Na instemming met de pensioenwijziging en afronding van het pensioen-transitieplan kan de pensioenuitvoerder aan de slag. Het implementatieplan moet uiterlijk voor 1 juli 2025 door de pensioenuitvoerder zijn afgerond.