NIEUWS IN DETAIL

Achterstanden bij de WIA-keuring: 4 zaken om op te letten

Als werkgever doet u er goed aan, alert te zijn op de gevolgen van de achterstanden bij de WIA-keuring door UWV. De doorlooptijd is al opgelopen tot rond de 17 weken en het einde lijkt nog niet in zicht. Als u nu een langdurig zieke werknemer heeft, krijgt u dus vrijwel zeker te maken met een vertraagd oordeel over het recht op een uitkering. Hier zijn 4 zaken om op te letten.

Geplaatst op: 05-07-2022

De achterstanden bij UWV zijn het gevolg van een groeiend takenpakket, een hardnekkig tekort aan verzekeringsartsen en vertraagde beoordelingen door de coronacrisis. Hier heeft u als werkgever uiteraard geen invloed op. Maar dit wil niet zeggen dat u helemaal niets kunnen doen of de gevolgen altijd zomaar moet accepteren.

1. Let op de uitsteltermijn

Na ontvangst van de WIA-aanvraag moet UWV in principe binnen 8 weken een beslissing nemen. Wil de uitkeringsinstantie deze termijn onderbreken of verlengen, dan moet zij dit tijdig melden.

 • Check of de melding binnen is vóór de 8 weken zijn verstreken.
 • Ga na of de nieuwe beslistermijn volgens de regels is en of UWV zich eraan houdt.
 • Zorg dat u weet wat u kunt doen als UWV niet volgens de regels handelt.

2. Maak bezwaar tegen te late loonsancties

Is de wachttijd voor de WIA eenmaal verstreken, dan mag UWV geen loonsanctie meer opleggen wegens tekortkomingen bij de re-integratie.

 • Check of UWV een loonsanctie tijdig heeft opgelegd en maak bezwaar als dit niet het geval is.

3. Staak niet zomaar de loondoorbetaling

De meeste werkgevers zijn zich zeer bewust van het einde van de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken. Klakkeloos stoppen met betalen is echter niet verstandig.

4. Wijs de werknemer op de optie van een voorschot

Was de WIA-aanvraag op tijd en is er geen loonsanctie opgelegd, maar komt de beslissing van UWV te laat? Dan is er geen reden om het loon nog langer door te betalen. Maar het is natuurlijk wel zo prettig als uw werknemer hier niet de dupe van wordt.

Ondersteuning of advies nodig?

Goed omgaan met de vertragingen bij UWV is niet altijd eenvoudig. Onze specialisten denken met plezier met u mee. Neem dan contact met ons. We helpen u graag verder!

NIEUWS IN DETAIL

Voorkom ongelukken, begeleid werknemer onder de 25 extra

Terwijl de wet jongeren onder de 18 als risicogroep aanwijst, blijken werknemers in werkelijkheid tot 25 jaar fors meer risico te lopen op een bedrijfsongeval dan oudere collega’s. Er gaan daarom stemmen op voor aanpassing van de wettelijke leeftijdsgrens. Slimme werkgevers beslissen echter vandaag al om jongvolwassenen extra te begeleiden en zo ongelukken te voorkomen.

Geplaatst op: 05-07-2022

Een 30% hogere kans om slachtoffer te worden van een ongeval op het werk dan oudere collega’s. Dat is de realiteit voor werknemers tot 25 jaar, zo blijkt uit een RIVM-analyse in opdracht van de FNV. De uitkomst stelt de huidige wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar ter discussie. Onder deze grens geldt voor u als werkgever een aanvullende zorgplicht, vanuit de gedachte dat jongeren meer risico lopen. Leden van deze groep mogen daarom diverse risicovolle werkzaamheden niet uitvoeren. Bij andere werkzaamheden mag dit alleen onder toezicht en begeleiding van een oudere, ervaren werknemer. De regels zijn strenger naarmate de leeftijd lager is.

Wetswijziging niet afwachten

De analyse van het RIVM lijkt uit te wijzen dat er reden is om werknemers na hun 18e nog 7 jaar langer extra te beschermen. Voor de FNV is dit reden om aan te dringen op een wetswijziging. Is de politiek gevoelig voor dit pleidooi, dan zal het normaal gesproken enkele jaren kosten om de regels daadwerkelijk aan te passen. Als werkgever heeft u echter alle reden om dit niet af te wachten. U kunt de cijfers van het RIVM hoe dan ook niet zomaar negeren, want de wet verplicht u om uw beleid af te stemmen op de stand van de wetenschap en uw eigen ervaringen (zie kader).

Verplicht: uitgaan van wetenschap én eigen ervaringen

Alle reden om in actie te komen

Ook afgezien van de wettelijke verplichtingen is het verstandig om nu al extra veiligheid voor werknemers tot 25 jaar te organiseren. Niemand wil meemaken dat er op het werk iets gebeurt dat in het slechtste geval leidt tot blijvende gezondheidsschade of zelfs de dood. Een betere motivatie om bij een fors verhoogd ongevalsrisico extra maatregelen te nemen is eigenlijk nauwelijks denkbaar. Daarnaast is het raadzaam de aan ongevallen verbonden financiële risico’s eens op een rij te zetten. Verzuim, tijdelijk of permanent verminderde inzetbaarheid en instroom in de sociale zekerheid kunnen – ook bij kleinere incidenten – leiden tot aanzienlijke kosten in de vorm van loondoorbetaling, verminderde prestaties, vervanging en verhoogde sociale premies.

Ook aan de slag met de veiligheid van jonge werknemers?

Wij denken met plezier met u mee. Neem dan contact met ons. We helpen u graag verder!

MEEST GELEZEN
 1. Achterstanden bij de WIA-keuring: 4 zaken om op te letten
 2. Uw huis brandt af, wat krijgt u vergoed?
 3. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 4. “Verdwijnen collectiviteitskorting per 2023 onaangename verrassing”
 5. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep

NIEUWS IN DETAIL

Corona vergroot financiële risico’s ziekte en arbeidsongeschiktheid

De coronapandemie vergroot aantoonbaar uw financiële risico’s rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit de WIA-instroomcijfers over 2021. Het aantal nieuwe WIA-uitkeringen valt meer dan dubbel zo hoog uit als UWV normaal zou hebben verwacht. In veel gevallen heeft de werkgever dan al twee jaar kosten gemaakt vanwege de loondoorbetaling. Coronabesmettingen zijn maar een deel van het probleem.

Geplaatst op: 05-07-2022

Volgens UWV nam de WIA-instroom in 2021 toe met 11%, dit komt overeen met 5.700 extra uitkeringen. Dat zijn er veel meer dan het aantal waarop de uitkeringsinstantie had gerekend. Het is dan ook niet de stijging zelf die onverwacht is, maar de omvang ervan. De WIA-populatie neemt ieder jaar toe door onder meer verhoging van de AOW-leeftijd, groei van de beroepsbevolking en toename van de groep werknemers bij wie een eerder beëindigde WIA-uitkering kan herleven. Deze ontwikkelingen verklaren ditmaal echter nog niet de helft van de aanwas: 2.900 nieuwe uitkeringen hebben een andere oorzaak. En volgens een eerste UWV-analyse is corona de grote boosdoener.

Besmettingen zijn een groeiend probleem

Coronabesmettingen vormen een deel van de verklaring voor de sterk vergrote WIA-instroom en zijn ook na twee jaar pandemie nog een groeiend probleem. Allereerst zijn er werknemers die door een andere oorzaak al ziek zijn of waren. Bij besmetting kan hun gezondheid verder verslechteren. Deze groep vormt al vanaf de start van de pandemie een bron van extra WIA-instroom. Daarnaast begint dit jaar een tweede bron een rol te spelen: mensen die in of na de eerste besmettingsgolven ziek werden door corona en daarna nooit volledig zijn hersteld (Long Covid). Vanwege de wachttijd van twee jaar melden de eerste vertegenwoordigers van deze groep zich sinds maart 2022 bij de WIA-poort. Beide groepen laten gaandeweg groei zien die samenhangt met het aantal besmettingen.

Coronamaatregelen ontregelen re-integratie en toezicht

De coronamaatregelen zijn een andere bron van extra WIA-instroom. Bij veel zieke werknemers zorgden die de voorbije twee jaar voor verlate diagnose, uitstel van activiteiten en behandelingen en minder re-integratiemogelijkheden. Al deze factoren verkleinen de kans op succesvolle re-integratie binnen de eerste twee ziektejaren en vergroten dus de kans op WIA-instroom. Hier kwam nog bij dat UWV de voorbije jaren wegens de lockdowns soepeler was bij het beoordelen van de inspanningen. Dossiers die onder andere omstandigheden een verlenging van de loondoorbetaling en mogelijk zelfs terugkeer op de werkvloer zouden hebben opgeleverd, leidden nu soms direct tot WIA-instroom. In zowel 2020 als 2021 lag het aantal loonsancties volgens UWV ruim 15% lager dan in 2019.

Achterstanden bij UWV lopen verder op

Een bijzondere oorzaak is de mismatch tussen vraag en aanbod van sociaal-medische beoordelingen bij UWV. De uitkeringsinstantie kampt hier al langer mee, maar coronabeperkingen vergrootten de beoordelingsachterstanden nog verder. Hierdoor kende UWV de voorbije jaren in de eerste plaats veel WIA-uitkeringen op voorschot toe. Deze voorschotten moeten wel worden gefinancierd, ook als de werknemer uiteindelijk toch geen recht blijkt te hebben op een uitkering. Daarnaast was er een sterke stijging van de WIA-instroom vanuit de Ziektewet, de regeling voor zieke flexwerkers. UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding van een groot deel van de Ziektewetpopulatie, maar wordt hierbij gehinderd door het gebrek aan beoordelingscapaciteit. In 2021 nam de WIA-instroom vanuit de Ziektewet toe met 13%. Bij de groep met recht op loondoorbetaling was dat 4%.

Het corona-effect wordt een langdurige kwestie

Hoe de mogelijkheden voor re-integratie en toezicht zich de komende jaren ontwikkelen, hangt sterk af van de vraag of nieuwe coronamaatregelen nodig zijn en welke beperkingen ze opleveren. Maar coronabesmettingen zullen in elk geval voor WIA-instroom blijven zorgen. En ook de toegenomen achterstanden binnen UWV zijn voorlopig zeker nog niet opgelost. Daarmee staat vast dat de invloed van corona op ziekte en arbeidsongeschiktheid de komende jaren aanwezig zal blijven. De financiële risico’s voor werkgevers nemen toe. En daarmee het belang van adequate verzekeringsoplossingen en deskundige ondersteuning bij preventie en re-integratie.

Op zoek naar passend risk management?

Wij denken graag met u mee. Neem dan contact met ons. We helpen u graag verder!

MEEST GELEZEN
 1. Achterstanden bij de WIA-keuring: 4 zaken om op te letten
 2. Uw huis brandt af, wat krijgt u vergoed?
 3. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 4. “Verdwijnen collectiviteitskorting per 2023 onaangename verrassing”
 5. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep

NIEUWS IN DETAIL

Ziekteverzuim is een enorme kostenpost

Het ziekteverzuim in Nederland steeg de afgelopen jaren flink. En daarmee ook de kosten. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Met 7,8 miljoen werknemers, een ziekmeldingsfrequentie van 1,2 en een gemiddelde verzuimduur van acht dagen kostte verzuim de BV Nederland dus ruim 18 miljard euro in 2021. Gemiddeld verzuimpercentage van […]

Geplaatst op: 05-07-2022

Het ziekteverzuim in Nederland steeg de afgelopen jaren flink. En daarmee ook de kosten. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Met 7,8 miljoen werknemers, een ziekmeldingsfrequentie van 1,2 en een gemiddelde verzuimduur van acht dagen kostte verzuim de BV Nederland dus ruim 18 miljard euro in 2021.

Gemiddeld verzuimpercentage van maar liefst 5,4% eind 2021

Het verzuim in het vierde kwartaal van het jaar is het hardst gestegen. In het vierde kwartaal van 2021 is het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland 5,4%. Dit is het hoogste percentage in de afgelopen drie jaar. In 2020 was het gemiddelde verzuimpercentage in het vierde kwartaal 4,9% en in 2019 4,5%.

Verzuimpercentage stijgt het hardst in kleine bedrijven

Het verzuimpercentage is elk jaar het laagst bij bedrijven tot tien werknemers en ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. Deze bedrijven laten wel de grootste stijging zien in het ziekteverzuim in 2020 en 2021. Opmerkelijk is de stijging in het eerste en derde kwartaal van 2021. Omdat we daar landelijk en bij de andere bedrijven juist een daling van het verzuim zien.

Middelgrote en grote bedrijven volgen de landelijke verzuimtrend

Bij middelgrote bedrijven met 10 tot 100 werknemers ligt het verzuimpercentage ook onder het landelijk gemiddelde. Het verzuim in bedrijven met meer dan 100 werknemers ligt elk jaar boven het landelijk gemiddelde. Bij deze twee groepen zie je vooral een grote stijging in het verzuimpercentage in het eerste en laatste kwartaal van 2020 en in het laatste kwartaal van 2021. Deze trend zie je ook terug in het landelijk verzuim.

De invloed van geslacht en leeftijd op de verzuimontwikkeling

Het gemiddelde verzuimpercentage en de gemiddelde duur is in bijna alle groepen in 2020 gedaald vergeleken met 2019. In 2021 is er wel weer een stijging te zien vergeleken met 2019 en 2020. Het verzuimpercentage ligt in elke leeftijdscategorie hoger bij vrouwen dan mannen. Wat vooral opvalt is het grote verschil tussen mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Het verzuimpercentage is bij vrouwen twee keer zo hoog. En ook de verzuimduur is gemiddeld bijna 4 dagen langer.  Wat verder opvalt is dat de categorie 55 tot 65 jaar de enige categorie is waar mannen een langere verzuimduur hebben dan vrouwen. Tot 65 jaar is te zien dat naarmate de leeftijd stijgt, het verzuimpercentage en de verzuimduur ook stijgen.

De groep 55 tot 65 jaar laat de langste verzuimduur zien, boven de tien werkdagen. Dit is ook de groep waar het gemiddelde verzuimpercentage het hoogst is, rond de 6,5%. Met het stijgen van de leeftijd wordt de verzuimduur langer en is de oorzaak vaak complexer. Het herstel duurt langer.

Bron: Nationale-Nederlanden

Heeft u ook een hoger verzuim dan normaal en zit u met vragen over dit onderwerp? Wij beantwoorden deze graag en denken met u mee. Neem dan contact met ons. We helpen u graag verder!

MEEST GELEZEN
 1. Achterstanden bij de WIA-keuring: 4 zaken om op te letten
 2. Uw huis brandt af, wat krijgt u vergoed?
 3. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 4. “Verdwijnen collectiviteitskorting per 2023 onaangename verrassing”
 5. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep

NIEUWS IN DETAIL

Heilbron Apeldoorn is óók RegioBank

Met zo’n 475 Zelfstandig RegioBank-adviseurs zijn wij altijd in de buurt. Een kantoor waar u gemakkelijk binnenwandelt en bediend wordt door uw vaste contactpersonen: Richard Souisa en Manon Bezemer.

Geplaatst op: 29-04-2022

Met zo’n 475 Zelfstandig RegioBank-adviseurs zijn wij altijd in de buurt. Een kantoor waar u gemakkelijk binnenwandelt en bediend wordt door uw vaste contactpersonen: Richard Souisa en Manon Bezemer.

Richard Souisa is vanaf 1 april de nieuwe Regiobank adviseur voor Apeldoorn. Richard is 47 jaar jong en woonachtig in het mooie Apeldoorn. U kunt Richard bereiken op telefoonnummer 055-5222000 of per email bankzaken.apeldoorn@heilbron.nl.

De Zelfstandig Adviseurs van RegioBank zijn onafhankelijke tussenpersonen. Naast de producten van RegioBank adviseren en bemiddelen zij ook in producten van andere aanbieders. Behalve voor spaar- en betaalproducten; daarin bemiddelen zij exclusief voor RegioBank. De Zelfstandig Adviseurs verstaan hun vak en hebben alle wettelijk vereiste diploma’s en vergunningen.

Dat geldt ook voor Heilbron Apeldoorn. Op ons kantoor kunt u terecht voor bankzaken zoals een betaal- of spaarrekening. Daarnaast adviseren wij u graag en op onafhankelijke wijze over hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Ga direct naar onze website voor meer informatie.

In het jaarlijkse panelonderzoek van de Consumentenbond (juli 2021) onder 11.000 consumenten beoordeelden klanten ons met een 9,7 voor algemene tevredenheid. Ook op de andere onderdelen werd RegioBank -al vijf jaar op rij- als beste beoordeeld. 

In het onderzoek van de Consumentenbond wordt het belang van persoonlijk klantcontact benadrukt. Hoewel de meeste klanten niet zo vaak contact met hun bank hebben, blijkt dat er toch regelmatig een kantoor bezocht wordt. Vaak voor een vraag of advies over een product, zoals een spaarrekening, hypotheek of verzekering.

Dát is precies de reden waarom wij het belangrijk vinden dat onze adviseurs fysiek dicht bij de klant zitten.

Hieronder de uitkomsten van het meest recente panelonderzoek van de Consumentenbond.

MEEST GELEZEN
 1. Achterstanden bij de WIA-keuring: 4 zaken om op te letten
 2. Uw huis brandt af, wat krijgt u vergoed?
 3. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 4. “Verdwijnen collectiviteitskorting per 2023 onaangename verrassing”
 5. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep