NIEUWS IN DETAIL

Transitieplan werkgever

Omdat het pensioenstelsel wijzigt wordt het opstellen van een pensioen transitieplan verplicht voor iedere werkgever.

Geplaatst op: 07-07-2021

Alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Behalve bestaande premieovereenkomsten die reeds aan de toekomstige wettelijke eisen voldoen.

Inhoud transitieplan

Het pensioen-transitieplan bevat minimaal de volgende onderwerpen:

 • Voor welke regeling is er gekozen?
 • Bij bedrijfstakpensioenfondsen: hoe om te gaan met bestaande aanspraken en rechten. Wel of niet invaren? En welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?   
 • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt? Het gaat hierbij om alle pensioensoorten; het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
 • Er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie.  
 • Er is een financieringsplan voor de compensatie vereist. Uitgangspunt is een kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers.
 • Bij bedrijfstakpensioenfondsen voor zover van toepassing, de gemaakte afspraken en initiële vulling van de solidariteitsreserve.   
Wie zijn betrokken bij het transitieplan?

Zoals eerder gezegd, iedere werkgever moet het transitieplan opstellen.

Het plan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Over alle wijzigingen moet de werkgever overeenstemming met de werknemers bereiken.

Het transitieplan moet opgesteld zijn vóór 1 januari 2025!

Na instemming met de pensioenwijziging en afronding van het pensioen-transitieplan kan de pensioenuitvoerder aan de slag. Het implementatieplan moet uiterlijk voor 1 juli 2025 door de pensioenuitvoerder zijn afgerond.

NIEUWS IN DETAIL

Invaren (alleen bij pensioenfondsen)

Volgens het pensioenakkoord moet bij de overgang naar een nieuw pensioencontract een pensioenfonds besluiten of de bestaande rechten worden ingevaren in het nieuwe contract.

Geplaatst op: 07-07-2021

Volgens het pensioenakkoord moet bij de overgang naar een nieuw pensioencontract een pensioenfonds besluiten of de bestaande rechten worden ingevaren in het nieuwe contract. Invaren betekent het omzetten van de bestaande rechten en aanspraken naar het nieuwe contract. Dit houdt in dat de nieuwe regels van het contract ook van toepassing worden op de bestaande rechten en aanspraken. Het invaren kan worden berekend volgens verschillende methodes, de standaard methode of value based ALM methode.

Hoewel de individuele werknemer nauwelijks invloed kan uitoefenen op de beslissingen met betrekking tot wel of niet invaren zal de impact groot zijn en is uitleg en communicatie op dit terrein gewenst.

Onze adviseurs kunnen uw bedrijf bijstaan om uw werknemers goed voor te lichten.

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

Compensatieregeling

Hoofdregel: als een werknemer arbeidsrechtelijk nadelen ondervindt door veranderde wetgeving is een werkgever in beginsel compensatie plichtig!

Geplaatst op: 07-07-2021

Kernpunt van het nieuwe pensioenstelsel na afloop van de overgangstermijn (op dit moment naar verwachting 01-01-2027) is dat er voor nieuwe werknemers een gelijkblijvende pensioenpremie toegezegd moet worden.

Premie

Voor werknemers die op dit moment een leeftijdsafhankelijke stijgende premie als toezegging hebben (of aanspraken uit een middelloonregeling) gaat de overgang naar een gelijkblijvende premie naar alle waarschijnlijkheid leiden tot pensioenverlies.

Dit hangt uiteraard nauw samen met de leeftijd van deze werknemers. Ingeval u als werkgever één regeling met een gelijkblijvende premie wenst voor alle werknemers dan is er een compensatieplicht. De termijn waarover nu gesproken wordt is een compensatietermijn van 10 jaar.

U als werkgever moet nadenken over de compensatie bij pensioenverlies vanuit de volgende invalshoeken:

De compensatie kan op verschillende manieren plaatsvinden en hoeft niet per definitie binnen de pensioenregeling te gebeuren.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om bestaande werknemers in een premieregeling met een stijgende premie te blijven faciliteren. Nieuwe medewerkers starten in de nieuwe systematiek en bouwen pensioen op d.m.v. een gelijkblijvende premie. Dat kan betekenen dat voor huidige deelnemers in de premieregelingen er géén compensatieproblematiek is.

Het blijft ingewikkelde materie.

Er lijkt nog veel tijd beschikbaar te zijn om aan de slag te gaan met de omzetting van uw pensioenregeling, omdat het pensioenakkoord naar alle waarschijnlijkheid ingaat op 01-01-2023 met een overgangstermijn t/m 31-12-2026. Wacht echter niet te lang en begin op tijd met deze problematiek, want er komt meer bij kijken dan u mogelijk denkt. Laat u bijstaan door onze pensioenadviseurs.

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

Verlofsparen verdubbeld en uitgebreid van 50 naar 100 weken

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden om verlof te gebruiken voor om- en bijscholing, een sabbatical of vervroegde pensionering is de vrijstelling voor verlofsparen uitgebreid van 50 weken naar 100 weken met ingang van 1 januari 2021.

Geplaatst op: 07-07-2021

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden om verlof te gebruiken voor om- en bijscholing, een sabbatical of vervroegde pensionering is de vrijstelling voor verlofsparen uitgebreid van 50 weken naar 100 weken met ingang van 1 januari 2021.

De hoofdregel is dat alles wat een werknemer ontvangt uit de dienstbetrekking bij u, behoort tot het loon. Hierbij hoort ook de aanspraak op verlof.

Volgens de regels moet de aanspraak op verlof worden belast. Dit betekent dat het gespaarde verlof dan direct belast moeten worden en bij latere uitbetaling wordt het verlof onbelast opgenomen.

Dit is niet wenselijk en daarom is voor verlofaanspraken een uitzondering opgenomen in de vorm van een (beperkte) vrijstelling.

Verlofaanspraak

Als de verlofaanspraak niet meer bedraagt dan 50 maal de werkelijke arbeidsduur vindt er geen directe belastingheffing plaats over deze aanspraak. Als er sprake is van een fulltime dienstbetrekking zou een werknemer 50 weken kunnen sparen en bijna een jaar eerder kunnen stoppen met werken.

Met ingang van 1 januari 2021 is de (beperkte) vrijstelling verhoogd van 50 weken naar 100 weken bij een fulltime dienstbetrekking.

Voordelen van verlofsparen

Opgebouwd verlof mag op alle momenten worden opgenomen en kan worden ingezet voor duurzame inzetbaarheid, zoals bijscholing en omscholing of (gedeeltelijk) eerder te stoppen met werken.

Nadelen van verlofsparen

Hoewel de overheid de vrijstelling heeft verruimd wordt verlofsparen in de praktijk beperkt. Volgens de reguliere regels vervallen wettelijke verlofrechten 6 maanden na het jaar van opbouw. Bovenwettelijke verlofrechten vervallen in beginsel na vijf jaar.

Daarom is het noodzakelijk om hierover nadere afspraken te maken in het pensioenakkoord anders is uitbreiding naar 100 weken een onhaalbare kaart voor veel werknemers.

Ook het faillissementsrisico van werkgever en het (niet) mee kunnen nemen van opgebouwde verlofrechten naar een andere werkgever wordt als nadeel ervaren.

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

Tijdelijke korting heffing RVU (regeling vervroegd uittreden)

Eerder stoppen met werken is in het verleden fiscaal onaantrekkelijker gemaakt.

Geplaatst op: 07-07-2021

Eerder stoppen met werken is in het verleden fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. VUT, prepensioen, de levensloopregeling en andere vroegpensioenregelingen zijn afgeschaft.

De RVU-heffing is in het leven geroepen om te voorkomen dat bedrijven via een omweg alsnog oudere werknemers vervroegd laten afvloeien. Als bij een reorganisatie aantrekkelijke vergoedingen, bij vrijwillig vertrek van werknemers, vooral terechtkomen bij oudere werknemers, kan de Belastingdienst een boete opleggen van 52%. Als aantrekkelijke vergoedingen vooral terechtkomen bij oudere werknemers kan dit de indruk wekken dat er sprake is van het faciliteren van vervroegd pensioen.

Tot uiterlijk 31-12-2025 is het tijdelijk aantrekkelijker om werknemers weer vervroegd met pensioen te laten gaan. Met het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat de aankomende jaren de boete niet wordt opgelegd tot een drempel van maximaal € 21.200 bruto per jaar.

De tijdelijke drempelvrijstelling geldt voor de laatste 36 maanden voordat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Als de werknemer vervolgens het pensioen vervroegt kan het voor werkgever en werknemer aantrekkelijk zijn om eerder te stoppen met werken.

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

Diensttijd onafhankelijk partnerpensioen (maximaal 50% van het pensioengevend salaris)

Omdat veel pensioenregelingen een partnerpensioen o.b.v. risicopremies kennen is er voor een werknemer die uit dienst gaat geen partnerpensioen meer verzekerd over het betreffende dienstverband.

Geplaatst op: 07-07-2021

Omdat veel pensioenregelingen een partnerpensioen o.b.v. risicopremies kennen is er voor een werknemer die uit dienst gaat geen partnerpensioen meer verzekerd over het betreffende dienstverband. Dit heeft als gevolg dat bij iedere baanwisseling er een stuk partnerpensioen mist.

Dit is deels op te lossen door gebruik te maken van waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De praktijk leert ons dat er weinig werknemers zijn die hier gebruik van maken. In sommige gevallen is het ook niet verstandig om waarde over te dragen.

Partnerpensioen

In het pensioenakkoord wordt gekozen voor een partnerpensioen als percentage van het salaris (maximaal 50%). Zo wordt er gestreefd naar een adequaat verzekerd bedrag aan partnerpensioen ongeacht de diensttijd die de werknemer bij u als huidige werkgever gaat bereiken.

Let op!

De hoogte van de verzekeringspremies voor het partnerpensioen zijn veelal afhankelijk van leeftijd. Wanneer een pensioenregeling aangepast wordt en er gekozen wordt voor het maximale percentage van 50%, leidt dit mogelijk tot een aanzienlijke stijging in de kosten.

Het is belangrijk het juiste percentage te kiezen zodat alle werknemers een goed partnerpensioen hebben verzekerd, tegen een zo laag mogelijke kostenstijging.

Voor het wezenpensioen geldt dan een maximum van 20% van het pensioengevend salaris.

Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de keuze voor een passend percentage.

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

Gelijkblijvende beschikbare premie en dalende pensioenopbouw als uitgangspunt

In het nieuwe pensioenakkoord is opgenomen dat er een ‘vaste premie’ komt. Dus een gelijkblijvend premiepercentage dat voor alle leeftijden gelijk is.

Geplaatst op: 07-07-2021

Op dit moment zijn haast alle verzekerde pensioenregelingen (dus niet Bedrijfspensioenfonds regelingen) middelloonregelingen of beschikbare premie regelingen. Het merendeel van deze premieregelingen is gebaseerd op basis van een leeftijdsafhankelijke premie-inleg. Dit betekent dat de premie-inleg hoger wordt naar mate een werknemer ouder wordt. Wij noemen dit een oplopende premiestaffel.

Pensioenakkoord

In het nieuwe pensioenakkoord is echter opgenomen dat er een ‘vaste premie’ komt. Dus een gelijkblijvend premiepercentage dat voor alle leeftijden gelijk is. Dit betekent concreet dat een jonge werknemer meer pensioen op gaat bouwen dan een oudere werknemer, beiden krijgen dezelfde premie-inleg maar de premie van de jongere werknemer kan langer renderen en leidt dus tot een hogere uitkering dan dezelfde premie-inleg voor een oudere werknemer.

Premiestaffel

De oplopende premiestaffel mag dan volgens het pensioenakkoord niet meer. Gelukkig is het pensioenakkoord een uitzondering gemaakt. Werkgevers die op dit moment een pensioenregeling hebben met een oplopende premiestaffel, mogen die regeling aanhouden voor de bestaande werknemers. Voor nieuwe werknemers gaat de vaste premie gelden, uiterlijk 1-1-2027.

Een werkgever mag dus een pensioenregeling met een leeftijdsafhankelijke premie tot maximaal eind 2026 nog aanbieden aan nieuwe werknemers. Een werkgever heeft nu dus 2 keuzes:

Overgangstermijnen

In het akkoord zijn ook overgangstermijnen opgenomen. Uiterlijk 1 januari 2027 moet de regeling van een werkgever voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Werkgevers met een eigen verzekerde pensioenregeling moeten dus nu al nadenken over de manier waarop de bestaande regeling gaat wijzigen en hierover in gesprek gaan met de medewerkers(vertegenwoordiging).

Uit bovenstaande valt op te maken dat het toezeggen van een middelloonregeling ook niet meer mag en dat bestaande middelloonregelingen ook omgezet moeten worden voor deze datum.

Uiteraard helpen onze adviseurs u graag bij het omzetten van uw pensioenregeling.

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

AOW leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Geplaatst op: 07-07-2021

Daarna zal de AOW-leeftijd niet één jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar acht maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. In juli 2019 is deze wet (wetsvoorstel ‘temporisering verhoging AOW-leeftijd’) aangenomen in Nederland.

Nieuwe AOW-leeftijden
JaarDe AOW-leeftijd wasDe AOW-leeftijd wordt
202167 jaar66 jaar en 4 maanden
202267 jaar en 3 maanden66 jaar en 7 maanden
202367 jaar en 3 maanden66 jaar en 10 maanden
202467 jaar en 3 maanden67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar

Vanaf 2025 zou de AOW leeftijd niet stijgen met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. Recent is echter bekend gemaakt dat zowel voor 2025 als voor 2026 de AOW leeftijd op 67 jaar blijft staan.

Pensioenrichtleeftijd

Niet alleen de wettelijke AOW-leeftijd, maar ook de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregelingen via werkgevers is de afgelopen jaren omhooggegaan. De pensioenrichtleeftijd is een gekozen leeftijd die gebruikt wordt voor de bepaling van het maximaal te bereiken pensioen bij de pensioenregeling van de werkgever. Dit wordt ook wel het 2e pijler pensioen genoemd.

De pensioenrichtleeftijd staat dus los van de werkelijke pensioendatum. De pensioenrichtleeftijd binnen pensioenregelingen van de werkgever was tot 2015 65 jaar, van 2015 tot 2018 67 jaar en vanaf 2018 is deze 68 jaar.

De AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd sluiten op dit moment niet op elkaar aan. Voor het daadwerkelijk pensioneren is het niet verplicht om pas op de pensioenrichtleeftijd met pensioen te gaan, (bijna) alle pensioenregelingen hebben de mogelijkheid om het pensioen eerder of later dan de pensioenrichtleeftijd in te laten gaan. De meeste werknemers gaan met pensioen op de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is meestal ook de datum dat het arbeidscontract eindigt.

Indien de AOW leeftijd in de toekomst verder gaat stijgen (boven 68 jaar), dan ligt het in de lijn dat ook de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling van de werkgever zal gaan meestijgen.

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

Corona en zorgkosten op vakantie

De zomer komt eraan en vanwege alle versoepelingen wordt er steeds meer gekeken naar een vakantiebestemming voor deze zomer. Maar wat als u op vakantie gaat naar een land waar nog code geel of oranje is en u krijgt corona? Worden deze kosten dan gedekt door de zorgverzekeraar?

Geplaatst op: 23-06-2021

Stel dat u in het buitenland op de IC terechtkomt in verband met corona, dan krijgt u de kosten tot aan het Nederlandse tarief vergoed vanuit de basisverzekering. Ook in landen met een negatief reisadvies worden deze kosten vergoed vanuit de basisverzekering.

In sommige landen wordt een hoger tarief gerekend dan in Nederland. De meerkosten komen voor eigen rekening.

Een aantal verzekeraars vergoeden deze meerkosten vanuit de aanvullende verzekering, maar dat geldt zeker niet voor allemaal. Informeer van te voren goed hoe dat bij uw zorgverzekeraar is geregeld.

Negatief reisadvies

Als u of een familielid opgenomen wordt met corona in een land waar een negatief reisadvies geldt, komen er vaak meer kosten bij kijken dan alleen de zorgkosten. Denk daarbij aan repatriëring of uitstel van terugreis. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar of uw reisverzekering.

Mocht u op vakantie zijn en u heeft dringend medische zorg nodig, probeer zodra het kan contact op te nemen met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u van advies voorzien en op afstand helpen waar nodig. Het telefoonnummer van de alarmcentrale is terug te vinden op uw zorgpasje.

Vragen?

Heeft u hier nog vragen over of wilt u dat de adviseurs van Heilbron even meekijken naar uw zorgverzekering? Neem dan contact op met de adviseurs via 088 – 12 10 222.

Bron: RTL Nieuws

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!

NIEUWS IN DETAIL

18 jaar en zorgverzekering

Zodra iemand 18 jaar wordt moeten er een aantal zaken worden geregeld. Eén daarvan is de zorgverzekering, deze wordt vaak vergeten.

Geplaatst op: 23-06-2021

Tot de 18e verjaardag vallen jongeren nog onder de polis van hun ouders. Zodra ze 18 jaar worden gaan ze premie voor dezelfde polis betalen. Dit is over het algemeen een duurder pakket dan dat de jongvolwassenen nodig hebben.

Het aanvullend pakket is vaak door de ouders afgesloten toen er kosten voor een beugel gedeclareerd moesten worden. Of het pakket is afgesloten omdat de ouders zelf hoge zorgkosten hebben en kinderen op dezelfde polis automatisch hetzelfde pakket krijgen.

Keuze

Dan wordt je 18 jaar en moet je zelf een zorgverzekering uitkiezen, wat kies je? Onder de 18 jaar worden je tandartskosten nog vergoed vanuit de basisverzekering. Zodra je 18 jaar wordt moet je daar dus over gaan nadenken of je daar een verzekering voor wilt afsluiten.

Over het algemeen hebben jongvolwassenen een goed gebit en gaan ze alleen naar de tandarts voor de halfjaarlijkse controle. Dan is het overbodig om een tandartsverzekering te nemen aangezien je dan meer premie betaalt dan de kosten voor die controle.

Is de 18-jarige iemand die veel sport en wel eens een fysiotherapeut bezoekt, dan kan het handig zijn om een aanvullende verzekering met fysiotherapie af te sluiten.

Zorgtoeslag

Vanaf dat de jongvolwassenen 18 jaar zijn kunnen ze ook zorgtoeslag aanvragen. Dit wordt veel vergeten waardoor ze veel geld laten liggen. Zorgtoeslag wordt berekend op het inkomen van de 18-jarige en niet op het inkomen van de ouders.

Is er hulp nodig bij het afsluiten van een passende zorgverzekering van uw 18-jarige? De adviseurs van Heilbron helpen u graag verder met het maken van een goede keuze.

Bron: AD

MEEST GELEZEN
 1. Voogd Groep en Heilbron Groep gefuseerd
 2. Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep hebben het voornemen te fuseren
 3. Corona en zorgkosten op vakantie
 4. De Heilbron Groep neemt een meerderheidsbelang in Hillewaere Groep
 5. Marja Dierssen in AM 100 topvrouwen!