NIEUWS IN DETAIL

Hoe gaan verzekeraars om met terrorisme?

Terrorisme is tegenwoordig een actueel onderwerp. De afgelopen jaren deden zich in omringende landen een aantal serieuze incidenten voor met persoonlijk leed en vaak ook met grote financiële gevolgen. In Nederland is dit ons tot nu toe gelukkig gespaard gebleven, al is het dreigingsniveau wel opgeschaald. Recentelijk zijn er nog zeven aanhoudingen verricht in Nederland […]

Geplaatst op: 06-02-2019
Terrorisme is tegenwoordig een actueel onderwerp. De afgelopen jaren deden zich in omringende landen een aantal serieuze incidenten voor met persoonlijk leed en vaak ook met grote financiële gevolgen. In Nederland is dit ons tot nu toe gelukkig gespaard gebleven, al is het dreigingsniveau wel opgeschaald. Recentelijk zijn er nog zeven aanhoudingen verricht in Nederland voor het beramen van een grote terroristische aanslag In Nederland. Hieronder leest u in een notendop hoe uw verzekering hiermee in de regel omgaat.
Schade als gevolg van terrorisme
De gevolgen van terrorisme zijn in Nederland beperkt gedekt op de meeste verzekeringen. Hiervoor is in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. De meeste, in Nederland actieve, verzekeraars doen hier aan mee. Schade als gevolg van terrorisme is op Nederlandse verzekeringspolissen in principe uitgesloten. Terrorisme wordt beperkt weer ingesloten door middel van de zogeheten NHT-clausule. Om gebruik te kunnen maken van deze dekking, dient de zogenaamde NHT-clausule wél op de polis te staan. Een terroristische aanslag kan gepaard gaan met een groot financieel nadeel voor u en het kan ook van invloed zijn op uw bedrijfscontinuïteit. De NHT is een pool van verzekeraars. Bij een eventuele schade als gevolg van terrorisme is een gedeeltelijke dekking voor de verzekeraars vanuit deze pool mogelijk. De verzekeraars verdelen de lasten onderling via een solidariteitsmechanisme. Bij een eventuele claim is er vanuit de terrorismepool één miljard euro per jaar beschikbaar. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers toch boven dat bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is. Verder is het zo dat er per verzekeringnemer per verzekerde locatie maximaal 75 miljoen euro beschikbaar is voor alle deelnemende verzekeraars tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Afwikkeling moeizaam en langdurig proces
Gezien de complexiteit van dit soort schades en het potentieel grote aantal belanghebbenden mag verwacht worden dat de schadebehandeling van een terroristische aanslag een moeizaam en langdurig proces gaat worden. Er zijn behoorlijk wat scenario’s te bedenken waarbij gedupeerden blijven zitten met een (deel van) de financiële gevolgen. Het uitkeringsprotocol van de NHT zegt: “De uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/ of uitkering is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar overeenkomstig van toepassing zijnde Procotol Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken”. Rekening houdend met het uitkeringsprotocol van NHT dient rekening te worden gehouden met een moeizaam en langdurig proces. Het is niet ondenkbaar dat een eventuele schade pas na drie jaar tot uitkering komt. Oftewel kort samengevat: Het terrorismerisico is een reëel risico voor u waarbij u mogelijk grote financiële gevolgen loopt. De NHT dekking vangt normaal gesproken een deel van deze schade op. Het schadebehandelingsproces dat hierbij hoort, is complex en gaat waarschijnlijk lang duren.
Alternatieve oplossingen
U vraagt zich nu wellicht af of dit anders is te regelen? Ja, er bestaan oplossingen die dit anders regelen. Het terrorismerisico dient u dan apart te verzekeren. In tegenstelling tot de dekking vanuit de NHT heeft u dan een eigen verzekerd bedrag dat u dus niet hoeft te delen met eventuele andere benadeelden van een terroristische aanslag. U bent dan niet langer meer afhankelijk van de beperkingen van de NHT clausule. Een bijkomend voordeel is dat een eigen verzekering ook het schadebehandelingsproces aanmerkelijk zal vereenvoudigen en versnellen. Wilt u meer weten over dit risico en de oplossingen? Neem dan contact op met uw adviseur binnen ons kantoor.